Volwassenen

Verzorgende IG MBO 3 BBL Defensie

Voor Defensiemedewerkers

Crebo 25656

Lijkt het je leuk om patiënten te verzorgen en te ondersteunen bij de dingen die ze zelf niet (meer) kunnen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Aan het begin van de opleiding volg je wekelijks lessen. Zo weet je wat er van je verwacht wordt en ga je goed voorbereid op stage. Je krijgt vakinhoudelijk les en je werkt samen met medestudenten aan opdrachten en examens. Na een aantal weken dag je eens per 2 weken naar school. Bij de start van de opleiding krijg je toegang tot de digitale leeromgeving, daar kan je 24/7 in werken. Dit maakt het mogelijk om de opleiding te versnellen of de vertragen.

Tijdens de opleiding heb je een studieloopbaanbegeleider. Deze houdt je voortgang in de gaten, adviseert over je persoonlijke opleidingstraject en helpt je waar dat nodig is, bijvoorbeeld bij het schrijven van verslagen.

Naast de vak inhoudelijke lessen, krijg je ook les in Nederlands en rekenen. Wij werken vraaggericht, dit betekent bijvoorbeeld dat je niet verplicht bent om de lessen Nederlands en rekenen te volgen. Als je dit al voldoende beheerst, mag je dit direct examineren. Je studieloopbaanbegeleider zal je hierover informeren en adviseren.

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
1,5 jaar
Niveau
3
Locatie(s)
Lelystad, Online/zelfstudie
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.695,00 per opleidingsjaar
Eerstvolgende startdatum
Lelystad nader te bepalen

Vakken

 • basiszorg
 • communicatie en interactie
 • EHBO
 • verpleegtechnische vaardigheden
 • kennis over de diverse doelgroepen
 • anatomie/fysiologie/pathologie
 • til- en verplaatsingstechnieken
 • intervisie
 • methodisch werken
 • reflectie vaardigheden
 • Nederlands
 • Loopbaan en burgerschap
 • rekenen
 • keuzedeel

Studielast

Studieduur60 lesdagen in 1,5 jaar
Leeruren7 uren les per dag en circa 8 uur zelfstudie per week
Stage/werk650 uur per opleidingsjaar
Lesmomentdonderdag van 9.00 tot 16.00

60 lesdagen zijn inclusief generieke vakken. 30 lesdagen zijn op locatie en de andere 30 lesdagen zijn online. Het aantal uren zelfstudie per week hangt af van je opleidingstempo en hoeveel voorkennis je al hebt van bijvoorbeeld de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Wanneer je al Medic of gewondenverzorger bent  hoef je op dit gebied minder zelfstudie te doen.
Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Het advies is om minimaal 3 en bij voorkeur 4 dagen per week stage te lopen. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis intakegesprek met je besproken. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg.

Toelating

Minimaal diploma lbo, vbo, vmbo, mavo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma, een overgangsbewijs naar 4 havo of een mbo-diploma niveau 2. Soms wordt een instaptoets afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands en rekenen. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het intakegesprek over je mogelijkheden.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Tijdens het intakegesprek kan de opleidingscoördinator jou informeren over de mogelijkheden voor stageplaatsen en je helpen om een geschikt leerbedrijf te vinden.Mogelijkheden voor stageplaatsen zijn (mits er een erkenning is voor de opleiding die jij volgt)

 • Verpleeghuizen (Psychogeriatrie, Somatiek of Specialistische afdelingen)
 • Gehandicaptenzorg
 • Revalidatiecentrum (Geriatrische revalidatie of revalidatiecentra)
 • Thuiszorg
 • Zorgboerderij (Gehandicapten, ouderen of specialistische zorg)

Stagelopen in het ziekenhuis is veelal alleen mogelijk voor de opleiding mbo- verpleegkunde.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Verzorgende IG op niveau 3 en ben je toelaatbaar voor de mbo-verpleegkunde niveau 4.

Doorleren studies

Doorleren

Werken

Je kunt aan de slag in de thuiszorg, zorgcentra, verpleegzorg en andere welzijnsorganisaties. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Kosten

 BBL
Scholingskosten€ 1.695,00 per opleidingsjaar
Lesmateriaalinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.695,00 per opleidingsjaar
BTWvrijgesteld
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Bijkomende kosten, zoals licenties en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Dit dien je zelf te regelen. Soms kom je in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze BBL-opleiding
Subsidie: Praktijkleren in het mbo
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Check hier alle subsidiemogelijkheden


Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Lelystad
nader te bepalen Inschrijven
Urk
nader te bepalen Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Tijdelijke studie onderbreking
Studenten hebben bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen de gelegenheid om in bijzondere situaties hun studietijd op te schorten. Bij een tijdelijke studie-onderbreking van maximaal 12 maanden garandeert ROC Friese Poort dat behaalde resultaten geldig blijven en de studie hervat kan worden vanaf het punt waarop de studie-onderbreking in ging *. Het betekent echter niet dat er sprake is van restitutie of opschorting van opleidingskosten.

In geval van studie-onderbreking als gevolg van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap, psychische problemen of uitzending of interne opleiding van defensiemedewerkers) is de student de volledige scholings- en eventuele bijkomende kosten verschuldigd van het lopende studiejaar.

* Dit is alleen van toepassing indien het scholingsprogramma niet structureel gewijzigd is. Indien eventuele door het ministerie van OC&W doorgevoerde wijzigingen in de kwalificatiestructuur ertoe leiden dat er onvoldoende aansluiting bestaat tussen het reeds gevolgde programma en de nieuwe kwalificatiestructuur, kan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen niet garanderen dat de behaalde resultaten bij hervatting van de opleiding geldig blijven.

Aanvraag tijdelijke studieonderbreking
Voor het aanvragen van akkoord voor een tijdelijke studie-onderbreking kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider. Deze zorgt ervoor dat het aanvraagformulier 'Tijdelijke studie-onderbreking' wordt doorgestuurd naar ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Bedrijfsopleidingen stelt -indien van toepassing- uw werkgever op de hoogte van de aanvraag.

Financiële gevolgen van de tijdelijke studie-onderbreking:

 • De student gaat na de tijdelijke onderbreking verder met de opleiding en kan de opleiding, ondanks de tijdelijke studie-onderbreking, alsnog binnen de oorspronkelijke opleidingsduur afmaken. De student ontvangt geen offerte/factuur voor aanvullende kosten.
 • De student gaat verder met de opleiding binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. Als gevolg van de tijdelijke onderbreking is hij/zij echter niet in staat om het diploma te behalen binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. De student ontvangt rond twee maanden voor het einde van de looptijd van de oorspronkelijke offerte een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De verlening heeft een minimale duur van een half jaar, korter is niet mogelijk.
 • De student hervat de opleiding terwijl de scholingsperiode uit de oorspronkelijke offerte reeds is afgelopen. De student ontvangt voordat hij de opleiding hervat een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De student kan de opleiding hervatten wanneer de offerte ondertekend retour is c.q. de factuur met verlengingskosten is voldaan.

Studenten waarvan de werkgever bij aanvang of achteraf de opleidingskosten (deels) vergoedt, wordt geadviseerd tijdig bij hun werkgever of loopbaanbegeleider te vragen naar mogelijkheden ter dekking van deze kosten.

Medewerkers Ministerie van Defensie
Medewerkers van Defensie worden er door middel van de regeling Studie-onderbreking voor defensiemedewerkers op gewezen dat bij uitzending of een interne opleiding de student te maken krijgt met extra opleidingskosten. We adviseren deze student daarom tijdig afspraken met zijn/haar werkgever te maken over de betaling van de verlengingskosten. Voor extra informatie over deze regeling kunnen defensiemedewerkers ook terecht bij hun loopbaanbegeleider.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
 • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
 • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
 • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.