Het kabinet maakte donderdagavond 6 augustus in de persconferentie bekend dat de verspreiding van het coronavirus toeneemt. Er zijn aanvullende maatregelen afgekondigd t.a.v. de introductieweken en aangegeven is dat er in gebouwen voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig is. Ook van jongeren is inmiddels bekend dat ze een belangrijke besmettingsbron kunnen zijn.Het is van belang dat we ons ook op ROC Friese Poort aan de basisregels houden:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf bij klachten thuis
 • Schud geen handen
 • Nies in je elleboog
 • Was vaak je handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, koorts, plotseling verlies van smaak en laat je zo snel mogelijk testen.

Thuisquarantaine na terugkeer uit een risicogebied
Wat gaan ervan uit dat iedereen - die 10 dagen voorafgaand aan de start van het schooljaar is teruggekeerd uit een risicogebied - de 10 dagen thuisquarantaine in acht neemt. Als voorafgaand aan de start van het schooljaar deze 10 dagen nog niet verstreken zijn, wordt men verzocht de school daarover te informeren en pas fysiek op school te verschijnen nadat de 10 dagen thuisquarantaine verstreken zijn.

Ventilatie
In gebouwen is luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint de kans op verspreiding van het coronavirus. Daarom wordt iedere ruimte gedurende de lessen en vergaderingen permanent geventileerd d.m.v. het openzetten van deuren en ramen. Daarnaast worden de systemen permanent op maximale capaciteit aangezet. Alhoewel door het openzetten van ramen en deuren de klimaatbeheersing afneemt, adviseren wij nadrukkelijk om waar mogelijk in alle lokalen en kantoren zowel mechanisch als natuurlijk te ventileren. Deze combinatie ontregelt de systemen niet en verhoogt de luchtkwaliteit.

Alle ventilatiesystemen zijn voor de zomer gecontroleerd door externe deskundigen. Daarnaast krijgen de conciërges mobiele CO2-meters, waarmee gedurende de dag de luchtkwaliteit aan het einde van alle lesblokken in ieder geval de eerste 2 weken systematisch wordt gemeten. Op die manier krijgen we goed zicht op de luchtkwaliteit per ruimte.

Mondkapjes
1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt in de schoollocaties. We voorzien echter drukte bij bijvoorbeeld de balies en op de gangen. Daarom adviseren we iedereen met klem vanaf de start van het nieuwe schooljaar bij binnenkomst van de school tot aan het betreden van het klaslokaal om een mondkapje dat te dragen. Dit om reden dat we - ondanks de looplijnen in de gebouwen - de 1,5 meter in de verkeersgebieden niet te allen tijde kunnen handhaven en deze ruimten ook minder goed geventileerd kunnen worden. In de praktijklessen van de contactberoepen waar op basis van de RIVM- richtlijnen mondkapjes en handschoenen verplicht zijn en in de praktijklessen waar de 1,5 meter afstand niet structureel in acht kan worden genomen, is het verplicht een mondkapje te dragen.

We zullen de komende periode de ontwikkelingen m.b.t. het dragen van mondkapjes nauwlettend volgen en het gebruik evalueren en de maatregelen op basis daarvan zo nodig aanscherpen.

Voor de praktijklessen stellen we de mondkapjes en handschoenen ter beschikking. In alle overige gevallen dien je zelf te zorgen voor mondkapjes. Wel zullen we de eerste weken aan de deur gratis mondkapjes ter beschikking stellen om het gebruik in onze gebouwen te stimuleren.

Kantines
Alle hoofdlocaties krijgen buiten op het schoolterrein foodtrucks voor eten en drinken, zodat kantines gesloten kunnen blijven. Daarnaast kan eten en drinken via de automaten worden verkregen en is er op een aantal locaties vanuit de Horecaopleidingen een aanbod binnen de kaders van het RIVM.

Introductieweken
Het kabinet heeft aangegeven dat onderwijsinstellingen hun introductieweken zo veel mogelijk online moeten organiseren. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.

We vinden introductieactiviteiten belangrijk voor onze nieuwe studenten. Gezien het geringe aantal besmettingen in onze regio’s kunnen de (fysieke) introductieactiviteiten doorgang vinden, mits kleinschalig en met handhaving van de 1,5 meter afstand en bij voorkeur buiten. Wij volgende hierin de richtlijnen van de Veiligheidsregio.

Testen op corona
Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. We hanteren daarbij de volgende richtlijnen.

 1. Bij klachten die wijzen op het coronavirus of in geval iemand in jouw omgeving waarmee je recent in contact bent geweest positief getest is, blijf je thuis.
 2. Men informeert zijn/haar SLB’er, dan wel leidinggevende
 3. Men vraagt een test aan door via 0800-1202 een afspraak te maken.
 4. De GGD belt degene zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur telefonisch over de uitslag van de test.
 5. Men bericht de SLB’er/leidinggevende per ommegaande over de uitslag.
  - In geval de test negatief is, kun men weer naar school/werk.
  In geval de test positief is, blijft men thuis totdat men is hersteld.

Online lessen en privacy
Sinds de coronacrisis wordt online lesgegeven. Dit kan inbreuk doen op de privacy van studenten en docenten. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Daarom hebben wij onderstaande richtlijnen: 

 • De online lessen worden alleen gegeven via Microsoft Teams. 
 • Bij het online volgen van de lessen en het maken van online toetsen staat de camera aan. 
 • Alleen met toestemming van de docent mag de camera uit tijdens uitleg/instructie of tijdens het maken van uitwerkingen.
 • Bij het gebruik van de camera raden we aan de achtergrond te vervagen of een van de achtergronden van Microsoft Teams te gebruiken.
 • Wanneer je geen camera hebt op je device, dan kom je voor het volgen van de lessen of het maken van de toets op school.
 • Het is niet toegestaan om opnames van de camerabeelden te maken. Bij overtreding daarvan kunnen disciplinaire maatregelen, zoals schorsing en verwijdering volgen.
 • Docenten mogen - indien nodig en met toestemming van de studenten - opnames maken, uitsluitend voor eigen gebruik door het ROC t.b.v. beoordeling van de studenten.

  (In geval van online toetsen kunnen andere regels gelden).

WhatsApp
Een vraag die vaak terugkomt, is hoe om te gaan met het gebruik van WhatsApp voor het uitwisselen van informatie tussen docenten en studenten. Binnen ROC Friese Poort geldt dat voor informatie-uitwisseling standaard gebruik wordt gemaakt van de toepassingen binnen Office365 en studentenportaal van Eduarte. WhatsApp mag alleen gebruikt worden bij berichten die geen privacygevoelige gegevens en persoonsgegevens bevatten.