Subsidies en fiscale regelingen voor scholing

Voor particulieren en werkgevers

Subsidies voor opleidingen en cursussen

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Hieronder vind je alle regelingen voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. De regelingen zijn uitgewerkt per doelgroep, periode, voordeel en een link naar meer informatie. 

Corona
Juist nu in corona-tijd is het belangrijk om te blijven investeren in jezelf en je medewerkers. Worden de werkzaamheden minder? Dan is nu misschien een goed moment om die cursus of opleiding te volgen waar je al eerder aan zat te denken. Door corona zijn er nu diverse aanvullende subsidieregelingen beschikbaar om ondernemers de kans te geven de verloren tijd goed te benutten. Bijvoorbeeld:

Meer informatie
Wil je meer informatie over de subsidies, neem contact op met onze medewerkers via (058) 233 99 66 of volwassenen@rocfriesepoort.nl.

Heb je als organisatie vragen over de effectieve inzet van subsidies en fiscale voordelen, gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling? Wij helpen je graag verder, je kunt contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs.

Aftrekpost inkomstenbelasting

Fiscaal jaar 2020
Volgde je in 2019 een opleiding of studie voor je (toekomstige) beroep? Of heb je kosten voor een EVC-procedure? Dan mag je de kosten, zoals lesgeld en studieboeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Levenlanglerenkrediet

Doorlopend
Van 30 t/m 55 jaar geld lenen voor een studie, voor het betalen van college- of lesgeld (alleen voor BOL studenten). Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.

 • Krediet kan je alleen aanvragen als studiefinanciering (inclusief lening) niet meer mogelijk is;
 • Krediet aanvragen voor de duur van een studie, zelfde rente voor studenten die recht hebben op studiefinanciering;
 • Hoeveel hangt af van hoogte college- of lesgeld;
 • Lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van het inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding volgen met WW-uitkering (Brug-WW)

Doorlopend
Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden om zich bij een nieuwe werkgever te laten omscholen met behoud van ww-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-ww's; Brug-ww met sectorplan en zonder sectorplan. In regio Fryslân is alleen Brug-WW zonder sectorplan van toepassing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Brug-WW zonder sectorplan(UWV)

Doorlopend
Werkgever neemt particulier in dienst. Naast WW-uitkering kan dan de nieuwe baan gecombineerd worden met een opleiding die particulier nodig heeft voor deze baan. Particulier hoeft niet te solliciteren en is niet verplicht passende arbeid te aanvaarden.

 • Je hebt een WW-uitkering of je krijgt binnenkort een WW-uitkering;
 • Je gaat een opleiding volgen die je nodig heeft voor je nieuwe baan;
 • Tijdens de periode van de opleiding werk je minimaal 8 uur per week bij je nieuwe werkgever in loondienst;
 • Als je de opleiding heeft afgerond, geeft je werkgever je een nieuw contract. Of je werkgever breidt je huidige contract uit. Dit moet dan een contract zijn voor minimaal 6 maanden met het aantal uren dat je al werkte, plus het aantal uren dat je de opleiding volgde (baangarantie).

Meer informatie                                                                                                          Naar boven

SLIM-regeling

Via de SLIM-regeling wordt in 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 1. individuele mkb-ondernemingen; tijdvak 1 t/m 30 september 2020
 2. samenwerkingsverbanden in het mkb; tijdvak gesloten
 3. grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie; tijdvak gesloten

Deze partijen kunnen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. 

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidie bij massaontslag (EGF)

Doorlopend
Overheden kunnen aanspraak maken op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) wanneer er sprake is van massa-ontslagen in bepaalde bedrijfssectoren. De gemeente Leeuwarden heeft, namens de provincies Friesland, Groningen en Overijssel, een EGF aanvraag ingediend voor de bancaire sector. Helpt werknemers met scholing of bij het vinden van een nieuwe baan. Vergoeding is maximaal 60% van de kosten.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Tel mee met Taal

Tijdelijk gesloten
Beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Deze subsidieronde komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking. Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Voucherregeling MKB Fryslân

Doorlopend
MKB’ers in de provincie Friesland kunnen subsidie ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. 50% van de kosten (maximaal € 2.500,00) voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (incompany) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen zijn subsidiabel. Er is een apart subsidiebudget voor projecten gericht op strategische HR. 

 • Het project richt zich op innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR;
 • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren;
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Meer informatie                                                                                                          Naar boven

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend
Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend
O&O fondsen dragen financieel bij aan de scholing van medewerkers in hun branche. Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche.

Als werkgever kun je niet zelf subsidie aanvragen. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact op met het O&O-fonds binnen jouw branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor jouw werknemers. Zij kunnen je informeren of er projecten lopen waar je bij kunt aanhaken. Zij kunnen ook subsidie voor projecten aanvragen.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend
Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd en wordt toegekend aan:

 • werkgever die is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart;
 • werkgever die is aangesloten bij het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond;
 • werknemer, wiens werkgever is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart;
 • degene die afkomstig is uit een andere bedrijfstak dan de zeescheepvaart;
 • degene die een loopbaan in de zeescheepvaart ambieert, maar nog geen werkgever heeft;
 • werknemer die ontslag neemt om een cursus te volgen;
 • degene die eerst een cursus met goed gevolg moet hebben gevolgd alvorens hij een dienstverband kan aangaan met een werkgever die premie afdraagt aan het O&O fonds Zeescheepvaart.

Een aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten moet worden ingediend door middel van een bij het O&O fonds verkrijgbaar aanvraagformulier vóór de start van de betreffende cursus en in ieder geval vóór het einde van het kalenderjaar waarin de cursus plaatsvindt.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

A+O Financiering opleiden werknemers metaal/elektro

1 januari 2019 t/m 30 juni 2021

Vanwege de corona crisis wordt de bbl-vergoeding voor studenten die starten in het studiejaar ’20-’21 eenmalig verhoogd met € 1.250,00.

Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-) werknemers die een BBL-opleiding volgen? A+O biedt een vergoeding aan van maximaal €3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren bij opleidingen die uitgevoerd worden via het ‘opleidingsconcept regulier’. Dit opleidingsconcept gaat uit van 1 dag opleiden en 4 dagen werken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

​​Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn

2017 - 2021 in verschillende tijdvakken
Meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling praktijkleren

Studiejaar 2019/2020 aanvragen van 2 juni t/m 16 september 2020
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgen in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Op 2 juni opent het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. 

Je kan een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als je begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling Regionaal investeringsfonds mbo

2019-2022 in verschillende tijdvakken
Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2018, in totaal 125 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Elk jaar
Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

Voorbeeld ESF-project ROC Friese Poort:
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden 125 statushouders, die bij ROC Friese Poort een opleiding volgen, extra begeleid bij hun opleidingstraject. De extra ondersteuning is met name gericht om vaardigheden te verbeteren zoals: zelf actief zijn en meer kennis en inzicht krijgen in zowel de Nederlandse samenleving als het Nederlandse onderwijssysteem. Twaalf docenten van ROC Friese Poort zijn afgelopen jaar specifiek voor opgeleid om de statushouder hierbij te coachen. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Doorlopend
Ben jij werkzaam in de metaal en is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal en Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training Opkomen voor jezelf.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

​Innovatiesubsidie bedrijfs(tak)scholen A+O

2019 - 2021
Technologische veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dit vraagt niet alleen wendbaarheid van medewerkers, maar ook de opleiders moeten zich blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om innovatie in de inhoud en vormgeving van het onderwijs en tot verdere professionalisering van de onderwijsgevenden. A+O biedt bedrijfs(tak)scholen een vergoeding tot 70% van de projectkosten. De vergoeding geldt voor projecten die gericht zijn op onderwijsinnovatie, professionaliseren van onderwijsgevenden en/of versterken van de samenwerking met vmbo/mbo/hbo.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven​​

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

2020 - 2023
Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft. De hoogte van de tegoedbon is maximaal € 5.000,00 per aanvrager (voor de kosten die in aanmerking komen voor subsidie).

Binnen het scholingsfonds is er voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer een extra tegoedbon beschikbaar. Deze tegoedbon maakt het mogelijk voor de beroepsvisserij om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven​​

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coronacrisis

Tijdens coronacrisis
Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Leerwerkbijdrage OOM

Doorlopend
Om de leerwerkbedrijven in deze periode extra te ondersteunen, heeft OOM de Tijdelijke Additionele Maatregel (TAM) nieuw leven ingeblazen. De TAM is een eenmalige bijdrage van € 1.250,00 bovenop de Leerwerkbijdrage voor bedrijven die een bbl-leerling in dienst hebben of aannemen in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en recht hebben op een Leerwerkbijdrage.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt. Het subsidiebedrag is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per student (max. 5) per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute. Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

Aanvragen t/m 31 december 2020
Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Werkgevers hadden door de crisis vaak andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.

Ben jij een onderneming, kennisinstelling of een organisatie in de provincie Fryslân? Wil jij in de herstelfase van de coronacrisis een veilige stageplaats aanbieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO? Vraag dan de ‘Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020’ aan. Je kunt een subsidiebedrag ontvangen van maximaal € 1.000,- (vanaf 280 tot en met 400 uren) of maximaal € 1.500,- (meer dan 400 uren).

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020

Aanvragen t/m 31 december 2020
Ben jij een bedrijf, kennisinstelling of organisatie in de provincie Fryslân? En wil je, ondanks deze zware economische tijden, wel investeren in scholing en het vergroten van de kennis van jouw medewerkers? Vraag dan de subsidieregeling arbeidsmarktscholing aan

De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van € 4.000 euro excl. BTW per aanvraag en met een minimum van € 350,- excl. BTW per aanvraag.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven