Subsidies en fiscale regelingen voor scholing

Voor particulieren en werkgevers

Brancheorganisaties en de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan scholing. Daarom zijn er allerlei subsidies en regelingen voor werkgevers en particulieren die willen investeren in scholing. Wij hebben alle regelingen voor scholing voor je op een rijtje gezet. De regelingen zijn uitgewerkt per doelgroep, periode, voordeel en een link naar meer informatie. 

Meer informatie
Wil je meer informatie over de subsidies, neem contact op met onze medewerkers via (058) 233 99 66 of volwassenen@rocfriesepoort.nl.

Heb je als organisatie vragen over de effectieve inzet van subsidies en fiscale voordelen, gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling? Wij helpen je graag verder. Je kunt contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs. Je kunt ook de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl raadplegen.

Financieel cv
Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is. Het financieel cv maakt voor werkgevers duidelijk welke, en hoeveel, ondersteuning je krijgt als je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing.

Subsidiecalculator
Wanneer je nieuwe medewerkers aanneemt, kom je mogelijk in aanmerking voor aantrekkelijke financiële voordelen. Met de subsidiecalculator kom je er snel achter welke subsidies en regelingen er voor jou gelden.

Particulieren
Werkgevers
Aftrekpost inkomstenbelasting

Fiscaal jaar 2020
Volgde je in 2019 een opleiding of studie voor je (toekomstige) beroep? Of heb je kosten voor een EVC-procedure? Dan mag je de kosten, zoals lesgeld en studieboeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 1 augustus 2017
Van 30 t/m 55 jaar geld lenen voor een studie, voor het betalen van college- of lesgeld (alleen voor BOL studenten). Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.

 • Krediet kan je alleen aanvragen als studiefinanciering (inclusief lening) niet meer mogelijk is;
 • Krediet aanvragen voor de duur van een studie, zelfde rente voor studenten die recht hebben op studiefinanciering;
 • Hoeveel hangt af van hoogte college- of lesgeld;
 • Lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van het inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding volgen met WW-uitkering (Brug-WW)

Vanaf april 2016
Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden om zich bij een nieuwe werkgever te laten omscholen met behoud van ww-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-ww's; Brug-ww met sectorplan en zonder sectorplan. In regio Fryslân is alleen Brug-WW zonder sectorplan van toepassing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Brug-WW zonder sectorplan(UWV)

Vanaf april 2016
Werkgever neemt particulier in dienst. Naast WW-uitkering kan dan de nieuwe baan gecombineerd worden met een opleiding die particulier nodig heeft voor deze baan. Particulier hoeft niet te solliciteren en is niet verplicht passende arbeid te aanvaarden.

 • Je hebt een WW-uitkering of je krijgt binnenkort een WW-uitkering;
 • Je gaat een opleiding volgen die je nodig heeft voor je nieuwe baan;
 • Tijdens de periode van de opleiding werk je minimaal 8 uur per week bij je nieuwe werkgever in loondienst;
 • Als je de opleiding heeft afgerond, geeft je werkgever je een nieuw contract. Of je werkgever breidt je huidige contract uit. Dit moet dan een contract zijn voor minimaal 6 maanden met het aantal uren dat je al werkte, plus het aantal uren dat je de opleiding volgde (baangarantie).

Meer informatie                                                                                                          Naar boven

SLIM-regeling

SLIM-regeling Eerste tijdvak: 2 t/m 31 maart 2020, tweede tijdvak: september
Via de SLIM-regeling wordt in 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 1. individuele mkb-ondernemingen,
 2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
 3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. 

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidie bij massaontslag (EGF)

2014 - 2020
Overheden kunnen aanspraak maken op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) wanneer er sprake is van massa-ontslagen in bepaalde bedrijfssectoren. De gemeente Leeuwarden heeft, namens de provincies Friesland, Groningen en Overijssel, een EGF aanvraag ingediend voor de bancaire sector. Helpt werknemers met scholing of bij het vinden van een nieuwe baan. Vergoeding is maximaal 60% van de kosten.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Tel mee met Taal

Nieuw tijdvak 2020 volgt
Beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Deze subsidieronde komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking. Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Voucherregeling MKB Fryslân

Doorlopend
MKB’ers in de provincie Friesland kunnen subsidie ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. 50% van de kosten (maximaal € 2.500,00) voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (incompany) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen zijn subsidiabel. Er is een apart subsidiebudget voor projecten gericht op strategische HR. 

 • Het project richt zich op innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR;
 • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren;
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Meer informatie                                                                                                          Naar boven

Ontwikkeladvies 45+

Doorlopend
Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag aanvragen. Voor werkenden om toekomstperspectief in kaart te brengen en zelf hierin de regie te nemen. Het ontwikkeladvies wordt gegeven door een erkende loopbaanadviseur. Er wordt nu eenmalig een ontwikkeladvies gesubsidieerd en niet scholing. Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen waarvoor €900,- subsidie aangevraagd kan worden.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend
Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Wet tegemoetkoming loondomein

Doorlopend
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend
O&O fondsen dragen financieel bij aan de scholing van medewerkers in hun branche. Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche. Voorbeelden:

 • O&O fonds Groot Metaal: na afloop dien je de werkgever een vast dienstverband aan te bieden.
 • O&O fonds Installatie: na afloop van de opleiding hoef je de werknemer niet een vast dienstverband aan te bieden.

Als werkgever kun je niet zelf subsidie aanvragen. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact op met het O&O-fonds binnen jouw branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor jouw werknemers. Zij kunnen je informeren of er projecten lopen waar je bij kunt aanhaken. Zij kunnen ook subsidie voor projecten aanvragen.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend
Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd en wordt toegekend aan:

 • werkgever die is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart;
 • werkgever die is aangesloten bij het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond;
 • werknemer, wiens werkgever is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart;
 • degene die afkomstig is uit een andere bedrijfstak dan de zeescheepvaart;
 • degene die een loopbaan in de zeescheepvaart ambieert, maar nog geen werkgever heeft;
 • werknemer die ontslag neemt om een cursus te volgen;
 • degene die eerst een cursus met goed gevolg moet hebben gevolgd alvorens hij een dienstverband kan aangaan met een werkgever die premie afdraagt aan het O&O fonds Zeescheepvaart.

Een aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten moet worden ingediend door middel van een bij het O&O fonds verkrijgbaar aanvraagformulier vóór de start van de betreffende cursus en in ieder geval vóór het einde van het kalenderjaar waarin de cursus plaatsvindt.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn

2017 - 2021 in verschillende tijdvakken
Meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling praktijkleren

Tot 2023, jaarlijks wordt het bedrag vastgesteld
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgen in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Ook mogelijk in andere onderwijs-categorieën. Bedragen verschillen per categorie.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling Regionaal investeringsfonds mbo

Verschillende tijdvakken
Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2018, in totaal 125 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Elk jaar
Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

Voorbeeld ESF-project ROC Friese Poort:
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden 125 statushouders, die bij ROC Friese Poort een opleiding volgen, extra begeleid bij hun opleidingstraject. De extra ondersteuning is met name gericht om vaardigheden te verbeteren zoals: zelf actief zijn en meer kennis en inzicht krijgen in zowel de Nederlandse samenleving als het Nederlandse onderwijssysteem. Twaalf docenten van ROC Friese Poort zijn afgelopen jaar specifiek voor opgeleid om de statushouder hierbij te coachen. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Doorlopend
Ben jij werkzaam in de metaal en is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal en Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training Opkomen voor jezelf.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven