0900 8 996 996
(normaal tarief)

Over ROC Friese Poort

Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 14.000 studenten beroepsonderwijs. Ook voor bedrijven en instellingen verzorgt ROC Friese Poort een breed scala aan opleidingen en trainingen. Variërend van korte, intensieve trainingen op maat tot meerjarige opleidingen, individueel of groepsgewijs. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk.

Missie en waarden
We zijn een christelijk ROC en voelen ons mede vanuit die traditie sterk betrokken bij onze studenten en alle partners in onze omgeving. Deze betrokkenheid geven we op een open en moderne wijze vorm. Door voorop te lopen bij de ontwikkelingen in het werkveld. En door de persoonsvorming van onze studenten hoog in het vaandel te hebben. Want de samenleving verwacht én vraagt in de toekomst andere vaardigheden van (jonge) mensen. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om, nog meer dan voorheen, studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen

Omzien naar elkaar en een respectvolle en zorgvuldige omgang met je medemens en je omgeving; dat geeft voor ons in de kern weer wat Jezus ons leert. Daarom zijn de kernwaarden betrokken en betrouwbaar voor ons richtinggevend. Wij inspireren en ondersteunen onze studenten op hun persoonlijke weg. Een weg die niet van tevoren kan worden uitgestippeld, maar die we alleen kunnen vinden door samen op weg te gaan.

We zijn trots op onze solide onderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen door studenten, ouders, medewerkers en partners. Vanuit onze stevige basis en kernwaarden geven drie perspectieven ons richting:

 • We zien dat het werkveld constant in beweging is en onderhevig aan sterke veranderingen. Onze studenten en medewerkers ontwikkelen zich tot betrokken en flexibele professionals, die in staat zijn met veranderingen mee te bewegen.
 • We zien in de maatschappij een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. Studeren gaat verder dan het leren van een vak en verder dan het vergaren van kennis. We stimuleren persoonlijke vorming, zodat studenten meer leren over zichzelf, de ander en de wereld. Studenten werken aan hun morele conditie om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen die waardenvast kunnen en willen handelen. Zo verrijken ze de wereld met hun talenten en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
 • We zien dat we toekomstbestendig onderwijs alleen samen met anderen kunnen vormgeven. Dat vraagt een open, nieuwsgierige en betrokken houding. We werken nauw samen met vele partners om ontwikkelingen de school binnen te halen en buiten de school een rol van betekenis te spelen.

Beloften 
Op basis van de drie perspectieven doen wij onze studenten, medewerkers, ouders, decanen, bedrijven, instellingen en de regio vier beloften:

 • Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld
 • Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen
 • Wij zijn het opleidingsinstituut waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen
 • Wij verbinden ons aan de regio

Deze beloften bepalen de focus van onze organisatie de komende vier jaar en staan beschreven in het ons visiedocument 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen'. Dit visiedocument is tot stand gekomen in samenspraak met de stakeholders van ROC Friese Poort: medewerkers, studenten, ouders, decanen, bedrijfsleven en Raad van Toezicht. Naast bovenstaande hechten wij veel waarde aan twee pijlers, vakmanschap en brede vorming. Dit komt terug in onze onderwijsvisie, 'Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs!'. 

Raad van Toezicht
ROC Friese Poort heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • De heer drs. ing. G. Jaarsma (voorzitter) te Leeuwarden
 • De heer mr. F. Veenstra te Franeker
 • Mevrouw drs. J.M. Imhof te Zevenhuizen
 • De heer drs. B.J. Pastoor te langezwaag
 • De heer drs. B. Hoekstra te Emmeloord
 • De heer drs. J. Olivier te Sneek
 • Mevrouw ds. T.K. Kwint te Meppel
 • De heer drs. P.D. van der Zwan te Drachten (aspirant lid)

College van Bestuur

 • De heer drs. H.W. (Remco) Meijerink (voorzitter)
 • Mevrouw drs. A.C. (Alice) Muller (lid)

Directieraad
Het College van Bestuur vormt samen met de vestigingsdirecteuren de directieraad van ROC Friese Poort.

 • Mevrouw drs. J. Posthumus MBA (Jacoba) vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer dr. A.J. Koster (Dries) vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer drs. F.R. Sonsma (Folkert) vestiging Drachten
 • De heer D.J. ter Wee (Dick) vestiging Drachten
 • De heer drs. D.Bijma (Durk) vestiging Emmeloord/Urk
 • Mevrouw M.S. Kleefstra-Jansen (Lineke) vestiging Sneek 
 • De heer W.J. Schuitema (Wietse) vestiging Sneek

Bekijk het organogram van ROC Friese Poort

Code 'Goed bestuur in de bve-sector'
Op 1 januari 2009 is de code 'Goed bestuur in de bve-sector' in werking getreden. Deze code is een aanpassing van de Governance Code BVE, die van 2006 tot 2008 van kracht was. De code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. De afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen goed van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het jaarverslag.
ROC Friese Poort heeft alle zaken rondom governance uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en het bestuursreglement.