Privacy Statement

ROC Friese Poort

Privacy Statement

Doel verwerking persoonsgegevens
ROC Friese Poort verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag. Ze doet dat om de aan haar opgedragen wettelijke taken, zoals o.a. vastgelegd in de Wet Educatie Beroeps Onderwijs, uit te voeren en houdt zich daarbij aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens
De uitvoering van de wettelijke taak brengt met zich mee dat ROC Friese Poort persoonsgegevens gegevens verwerkt maar ook deelt met instanties waaronder DUO en de belastingdienst. Overeenkomstig artikel 30 AVG houdt ROC Friese Poort hiervoor een register van verwerkingen bij.

ROC Friese Poort zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft en bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving is vereist. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn tevens vastgelegd in het register van verwerkingen.

Informatie over gegevensverwerking
ROC Friese Poort informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen verwerken en heeft hiervoor voor werknemers, studenten volwassenenonderwijs en derden een privacyreglement (volwassenenonderwijs) opgesteld.

Jouw rechten als betrokkene
Medewerkers, studenten en derden waarvan ROC Friese Poort gegevens verwerkt, hebben als betrokkene rechten zoals vermeld in de artikelen 12 t/m 23 AVG. Hieronder valt o.a. het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht op gegevenswissing. Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw gegevens, tenzij ROC Friese Poort een wettelijke verplichting heeft de gegevens te verwerken.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou door ROC Friese Poort worden verwerkt dan kun je een schriftelijk verzoek tot inzage doen. ROC Friese Poort behandelt jouw verzoek zo snel mogelijk en bericht je binnen de termijnen zoals vermeld in artikel 12.3 AVG. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen, verwijderen of aan te vullen.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen aan:

ROC Friese Poort
o.v.v. Inzageverzoek persoonsgegevens
Postbus 140
8900 AC LEEUWARDEN

Functionaris Gegevensbescherming
Bij ROC Friese Poort is Janine de Wacht de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via privacy@rocfriesepoort.nl.