0900 8 996 996
(normaal tarief)

Practoraat Brede Vorming

Mbo als werkplaats voor brede vorming

Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’ zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. Want naast het leren van een vak, vinden wij het onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen. Studenten, ouders en werkgevers blijken naast vakmanschap, veel belang te hechten aan ‘brede vorming’. Het is voor studenten en  onderwijsprofessionals van belang, dat er een eigentijdse en aansprekende uitwerking komt van wat hieronder kan worden verstaan. Zodat  ‘brede vorming’, in de vorm van ‘Persoonsvorming’ en ‘Socialisering’, een onlosmakelijk onderdeel wordt van het middelbaar beroepsonderwijs. Met het practoraat willen we hier verder invulling aan geven. Onze visie 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen' en het ‘Manifest Christelijk onderwijs’ vormen de basis van het Practoraat. 

Practoraat

In het practoraat werken we samen met studenten, vertegenwoordigers uit de verschillende vestigingen en een aantal experts op het gebied van brede vorming. Bundeling en verdieping van inzicht en kennis en het in de praktijk toepassen ervan, staan daarbij voorop. Het Practoraat gaat experimenteren, vernieuwen, verkennen, ontvouwen en kennis en ervaringen delen.  Met hulp van het ECBO als onderzoeksinstituut.

Broedplaats, Werkplaats en Communities of Practice

Het Practoraat kent een structuur waarbij sprake is van ‘een Broedplaats’, een ‘Werkplaats’ en ‘Communities of Practice’.  

De Broedplaats is een expertisecentrum dat zich richt op het onderzoek naar en ontwikkelen en delen van een praktijkgerichte visie op ‘brede vorming’. De ontwerpprincipes voor Community Service Learning (CSL) en het keuzedeel ‘Persoonlijk Profileren’ worden verder uitgewerkt. Evenals de vraag wat deze vernieuwing voor professionals en opleidingsmanagers én voor het onderwijs betekent.  

De Werkplaats is een Kenniskring die ‘brede vorming’ op de verschillende vestigingen van ROC Friese Poort faciliteert. Activiteiten voor brede vorming kenmerken zich door het bieden van mogelijkheden voor studenten om ervaring op te doen. En bieden ruimte voor een eigen invulling van de student. Het gaat om actieve onderwijsvormen waarbij we de maatschappelijk betrokkenheid van studenten stimuleren. Ruimte voor reflectie en feedback maken standaard deel uit van programma’s die zijn opgezet vanuit brede vorming.  Naast de nodige kennis en vaardigheden, die van belang zijn voor deze vernieuwende vorm van onderwijs, is er in de Werkplaats nadrukkelijk aandacht voor het versterken van een lerende cultuur binnen ROC Friese Poort. De kenniskring vervult een rol in het ‘faciliteren van leren’ als een activiteit, waarin zowel ‘het leren’ als de menselijke ontwikkeling centraal staan; ook wel ‘drieslagleren’ genoemd.

De Communities of Practice zijn ‘Innovatielabs’ en geven uitvoering aan verschillende vormen van brede vorming. In dit deelgebied gaat het om activiteiten en interventies zoals verwoord in het manifest Christelijk onderwijs, experimenten met Community Service Learning, het keuzedeel ‘Persoonlijk profileren’ en vormen van vernieuwing waarbij Burgerschap, LEVO, LOB,  Routeplanner en waar mogelijk ook de vakopleiding met elkaar worden verweven tot aansprekende ( sectoroverstijgende)  projecten.  Vestigingoverstijgende events, zoals bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende activiteiten rond  40DAGENdeTIJD, Sport, Kunst of vormen van praktische Filosofie kunnen hier deel van uit maken.  

Practor Koen Vos

Practor Koen Vos heeft een brede ervaring en kennis op het gebied van onderwijs, kunst, religie en filosofie. Na de pedagogische academie studeerde hij enkele jaren theologie, gevolgd door een voortgezette opleiding agogiek en supervisiekunde. Hij werkte de afgelopen jaren als opleidingsmanager in het Sociaal Agogisch domein. De laatste jaren neemt hij deel aan werksessies ‘Werk en Reflectie’ over de betekenis van het werk van Emmanuel Levinas voor management en organisatie en heeft hij zich actief verdiept in vormen van lateraal denken.

Naast zijn werk als manager, was hij projectleider Quadrivum, consultant bij een instelling voor mensen met een handicap, supervisor, teamtrainer en (mede-) auteur van de methode Routeplanner. Met Klarien Winkelmolen schreef hij een op 21e-eeuwse vaardigheden gebaseerde leergang Maatschappelijke Zorg. Hij bedacht op basis van het werk van Roman Krznaric de grondtonen voor het empathieavontuur YAGO, dat in samenwerking met locatietheater Prins te Paard is uitgegroeid tot een begrip. Hij maakt deel uit van de Kenniskring Innovatiemanagers en is als extern examinator betrokken bij MLI-opleidingen. Hij is een van de initiatiefnemers van het Netwerk Bildung mbo en is de afgelopen twee jaar als gastcurator betrokken bij het ‘Pop-up innovatiehuis te Steenwijk.

Als lid van de Commissie beeldende kunst adviseerde Koen Vos 14 jaar op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Als redacteur en samensteller was hij verantwoordelijk voor de productie van verschillende boeken over beeldhouwkunst. En met zijn dochter produceerde hij een film over toneel- en theatermaskers van de beeldhouwer Hildo Krop. Als mede-initiatiefnemer en bestuurslid was hij jarenlang betrokken bij ‘Instituut Collectie Krop’. Hij was zelf actief als beeldhouwer in de jaren ‘90. Het oorlogsmonument te Kamperzeedijk is onder andere van zijn hand.

Zijn ervaring en kennis op de gebieden kunst, filosofie en religie gaat hij als practor inzetten voor de (door-) ontwikkeling van brede vorming binnen ROC Friese Poort. Het onderzoek van het practoraat is praktijkgericht en wordt in co-creatie met ECBO onder leiding van dr. Pieter Baay uitgevoerd.

Publicaties

De waarden van brede vorming

Empathieavontuur Yago

Beeldmateriaal

Agenda

3 oktober 2018 – Installatie practoraat 'Mbo als werkplaats voor brede vorming'

4 oktober 2018 - netwerkbijeenkomst Bildung MBO / brede vorming

Ook interessant?

www.netwerkbildungmbo.nl 

www.kompas21.nl

www.practoraten.nl