Vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum

vrijdag 18 december 2020

Wij zoeken voor onze vestiging Leeuwarden/Dokkum een vestigingsdirecteur

Wij zijn op zoek naar een directeur met visie en ondernemerschap die de regionale opdracht voor het beroepsonderwijs – samen met de collega-directeur, onderwijsmanagers, teams en externe partners – invulling kan geven.

Plaats in de organisatie
ROC Friese Poort kent een structuur van vestigingen met elk een directie. De vestigingen bestaan uit meerdere locaties met een eigen karakter. Dit heeft te maken met het type opleidingen op de locaties maar ook met de geografische ligging. De openstaande vacature betreft de vestiging Leeuwarden/Dokkum. De directie bestaat uit twee collegiale directeuren die gezamenlijk verantwoording afleggen aan het College van Bestuur. Binnen de vestigingsdirectie zal de nieuw aan te stellen directeur verantwoordelijkheid gaan dragen voor de opleidingen in de techniek, bouw, uiterlijke verzorging, veiligheidsberoepen, IT, Entree en TAB. De directeur geeft rechtstreeks leiding aan een deel van de opleidingsmanagers en de decentrale staf op de vestiging.

Functiebeschrijving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een vestiging van ROC Friese Poort. ROC Friese Poort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor beroepsonderwijs en educatie, dat werkt vanuit een viertal relatief zelfstandig opererende vestigingen. 

De vestigingen bieden in hun respectievelijke werkgebieden een eigen onderwijsaanbod aan in de vorm van opleidingen. De vestigingen vormen samen met de Centrale Diensten het ROC.

ROC Friese Poort geeft de vestigingsdirectie, als lid van de directieraad, een herkenbare verantwoordelijkheid voor de ROC-brede strategische (meerjaren-)beleidsontwikkeling door het formuleren van strategische beleidsuitgangspunten en voorstellen op toegewezen beleidsgebieden die voor het gehele ROC van belang zijn (o.a. op het gebied van onderwijsontwikkeling, aansluiting op de arbeidsmarkt e.d.) alsmede een integrale verantwoordelijkheid voor het resultaat en de strategie van de vestiging.

De vestigingsdirectie is onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur belast met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het vestigingsbeleid en beheer binnen het werkgebied van de vestiging. Daaronder vallen: het onderwijs-, commercieel- financieel-, kwaliteits- en personeelsbeleid. Met betrekking tot het onderwijskundige beleid voert de vestigingsdirectie de regie over vestiging overstijgende/ instelling brede onderwijsontwikkelingen ten aanzien van een of meerdere toegewezen clusters van opleidingen (domeinen).

De vestigingsdirecteur vormt met de overige vestigingsdirecteuren en het College van Bestuur de directieraad van ROC Friese Poort. De directieraad ontwikkelt en voert overleg over de centrale beleidslijnen van ROC Friese Poort en stelt deze vast onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De vestigingen opereren binnen het ROC relatief autonoom. De vestigingsdirecteur is binnen de vastgestelde kaders van het ROC Friese Poort beleid eindverantwoordelijk voor de resultaten én de ontwikkeling van het strategisch beleid van de vestiging en stelt dit vast. Een vestiging kent een gedifferentieerd opleidingen aanbod. Tevens is de vestigingsdirecteur in samenwerking met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten uit contractactiviteiten en de organisatie en uitvoering daarvan.

Profiel en competenties
De organisatieontwikkeling zal een belangrijk onderdeel zijn van het takenpakket van de directie. Daarom is het voor de gezochte directeur belangrijk dat hij/zij over de volgende competenties beschikt:

 • Onderwijskundige visie
 • Ondernemerschap
 • Verbinder, zowel intern als extern
 • Inspirator/ sparringpartner
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met (MBO)onderwijs;
 • Leidinggevende ervaring met aanverwante persoonlijke eigenschappen, in het bijzonder analytisch en strategisch denkvermogen, uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, overtuigingskracht en bindend vermogen;
 • Ervaring hebben met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van financieel, formatie- en onderwijsbeleid;
 • Ervaring met veranderingsprocessen die de gehele organisatie betreffen;
 • Visie en ambitie met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van het beroepsonderwijs.

Persoonsprofiel
Uw drijfveer is om de strategische koers van ROC Friese Poort om te zetten naar een breed en kwalitatief aanbod middelbaar beroepsonderwijs en (volwassenen)educatie. U bent overtuigd van de noodzaak en maatschappelijke waarde van krachtige vestigingen waarin middelbaar beroepsonderwijs herkenbaar en aansprekend wordt aangeboden. Leidraad voor u is de aansluiting van de student bij de regionale arbeidsmarkt, dan wel het vervolgonderwijs.

In dit licht bent u bereid en in staat de belangen van de ‘eigen’ vestiging in de context van ROC Friese Poort als geheel te beoordelen. U bent in staat over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. U betrekt regionale partners bij de onderwijsontwikkeling en bent hierin betrouwbaar en enthousiasmerend. U ziet kansen om het onderwijs voor de studenten hiermee voortdurend op een hoger niveau te brengen.

U bent in staat de ontwikkeling van opleidingsmanagers te stimuleren in hun ontwikkeling als leidinggevende. U bent in staat op basis van visie en eenduidige communicatie breed gedragen keuzes te maken en door te voeren. Hierbij zet u afwisselend uw kwaliteit als coach, stuurman én teamspeler in. U bent van-huis-uit in staat voorbeeldgedrag te tonen, waarbij het accent ligt op het ‘reflectief vermogen’ en ‘zichtbaarheid’. In uw dagelijks handelen toont u het vermogen om te schakelen van strategisch naar tactisch naar operationeel niveau en vice versa. U laat anderen zien en ervaren wat beter kan en belegt verantwoordelijkheden in het managementteam binnen de vestiging. Alles staat in het teken van de breed gedragen koers van ROC Friese Poort en de betekenis en invulling hiervan voor de regio Leeuwarden en Dokkum.

ROC Friese Poort is een christelijk geïnspireerde en waardengedreven school waar studenten en collega’s van alle culturen en levensoriëntaties welkom zijn. Diversiteit inspireert en verrijkt en nodigt uit tot gesprekken over wat het leven waarde(n)vol maakt. ROC Friese Poort staat voor een inclusieve organisatie, respectvolle omgang met elkaar om op deze wijze studenten te stimuleren vorm te geven aan een betekenisvol leven. Dit vraagt van u als toekomstig directeur een voorbeeldfunctie. U bent in staat hieraan een actieve bijdrage te leveren en hierover het gesprek te willen voeren.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt marktconform gehonoreerd. Een aanstelling vindt plaats conform schaal 15, maximaal € 7.315,- bruto per maand, CAO MBO. De CAO voorziet in een 13e maand. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. collectieve regelingen en het keuzemodel arbeidsvoorwaarden De uiteindelijke inschaling vindt plaats op basis van uw ervaring en kwaliteiten. Aanstelling vindt in beginsel plaats voor de duur van een jaar waarna – bij geschiktheid – betrokkene voor onbepaalde tijd wordt aangesteld.

Volledige profielschets
U kunt de volledige profielschets van vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum via onderstaande link downloaden:
Profielschets vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum

Wervings- en selectieprocedure
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Solliciteren kan tot uiterlijk 21 januari 2021 via Wesselo & Partners.

De procedure wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Solliciteren via Wesselo & Partners