Bestuur en management

College van Bestuur

Van 1 januari tot 1 augustus 2023 is er sprake van één stichting (met één College van Bestuur en één Raad van Toezicht), die twee instellingen in stand houdt, zijnde ROC Friese Poort en het Friesland College. Per 1 augustus 2023 fuseren ook de beide instellingen en ontstaat er ook één instelling, genaamd Firda.

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van Firda en wordt gevormd door:

 • De heer drs. H.W. (Remco) Meijerink RA, voorzitter
 • De heer ing. C.G.C.G. (Carlo) Segers MA, lid
 • Mevrouw drs. A.C. (Alice) Muller, lid

Contactgegevens:
Bezoekadres:                      De Eenhoorn 4 te Leeuwarden
Postadres:                           Postbus 654, 8901 BL Leeuwarden
E-mail:                                
cvbfirda@rocfriesepoort.nl
Telefoon:                             058 2849360


Bestuurssecretarissen:       
P.J. (Petra) Walsweer-van der Wal (pjwalsweer@rocfriesepoort.nl)
A.C. (Bert) van Staalduinen (a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl)

  Werkwijze en taakverdeling College van Bestuur

  Het College van Bestuur bestuurt de stichting. Het College van Bestuur werkt op basis van collegiaal bestuur. De leden dragen gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid. De leden van het College van Bestuur werken op basis van de statuten, het bestuursreglement en de vastgestelde onderlinge taakverdeling. Deze taakverdeling is als volgt.

  Remco Meijerink, voorzitter

  • Finance, Control & Facilitair
  • Marketing, Communicatie & Public Affairs
  • Onderwijsinnovatie (programma)
  • Bestuursdienst
  • Practoraat Brede Vorming
  • Handel
  • Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid
  • Maritiem
  • Sport
  • Gastvrijheid en Voedsel

  Carlo Segers, lid

  • Onderwijs
  • ICT en Informatievoorziening
  • Organisatieontwikkeling en professionalisering (programma)
  • Practoraat Duurzaamheid
  • Techniek
  • ICT en Creatieve Industrie (incl. specialistisch vakmanschap)
  • Mobiliteit, Transport en Logistiek

  Alice Muller, lid

  • HRM
  • Leven Lang Ontwikkelen (expertisecentrum)
  • Student Service Centrum (expertisecentrum)
  • Practoraat Leven Lang Ontwikkelen
  • Zorg en Welzijn
  • Educatie en inburgering
  • Entree

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het College van Bestuur bij de uitoefening van diens werkzaamheden en bevoegdheden. De raad toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt. De raad richt zich daarbij naar de maatschappelijke doelstellingen van de instelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen. Daarbij wordt rekening gehouden met het instellingsbelang en het publieke belang. De raad behartigt op deze wijze het belang van de instelling en de relevante belanghebbenden en is op deze taken aanspreekbaar. De Raad van Toezicht is daarnaast werkgever; staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Toezicht.

  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer W.K. (Wim) Kleinhuis, voorzitter
  • De heer drs. ing. G. (Ger) Jaarsma, vicevoorzitter
  • Mevrouw M.A. (Magda) Berndsen
  • De heer prof. dr. M.J. (Marcel) Broersma
  • Mevrouw drs. I.E.M. (Inge) Ezinga-Roebroek
  • Mevrouw ds. T.K. (Karlijn) Kwint
  • Mevrouw dr. R.J. (Rita) Landeweerd
  • Mevrouw G.A. (Gytha) Postma

  De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretarissen: mevrouw P.J. (Petra) Walsweer-van der Wal (pjwalsweer@rocfriesepoort.nl) en de heer A.C. (Bert) van Staalduinen (a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl).

  Code 'Goed bestuur in de bve-sector'

  In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn de algemene bepalingen weergegeven voor het goed besturen van een ROC. Firda heeft alle zaken rondom governance en goed bestuur uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezichten het bestuursreglement. 

  Contactpersoon voor de pers

  Jan Dijksma
  E:
  j.dijksma@fcroc.nl
  T: 06-38302647