Terug

Complimenten minister tijdens opening schooljaar ROC Friese Poort

maandag 26 augustus 2019

De aanwezigheid van minister Ingrid van Engelshoven bij de opening van het schooljaar op 26 augustus gaf een extra feestelijk tintje aan het 25-jarig jubileum van ROC Friese Poort. De minister kwam vanwege het jubileum en omdat ROC Friese Poort volgens haar symbool staat waarvoor het beroepsonderwijs bedoeld is. Complimenten zijn er voor het practoraat Brede vorming en de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, overheden en het werkveld. De wijze waarop ROC Friese Poort aandacht heeft voor de brede ontwikkeling en persoonlijke groei van studenten wordt als goed voorbeeld voor het mbo genoemd. Na de opening bracht de minister een bezoek aan het Friesland College en ZuidOostzorg, waar een gesprek was met studenten van de praktijkroute en Fier.

Waardering aanpak schooluitval Fries mbo

De minister stond tijdens haar bezoek in het bijzonder stil bij kwetsbare jongeren, een van de landelijke speerpunten voor de kwaliteitsafspraken in het mbo. Ze maakt zich zorgen over een grote groep jongeren (300.000) in de leeftijd van 16-27 jaar die economisch niet zelfstandig zijn. Ze gaat daarom in de periode 2020-2024 200 miljoen beschikbaar stellen voor regionale programma’s om schooluitval te voorkomen. In Friesland is het aantal voortijdig schoolverlaters al relatief laag: het Friese mbo heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland. De minister spreekt haar waardering uit voor de samenwerking hierin tussen het Friese mbo, het voorgezet onderwijs en gemeenten.

Brede vorming: ook aandacht voor “kwetsbaarheid” generatie

Dat betekent ook aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de huidige generatie jongeren. Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur: “Deze generatie heeft ontzettend veel (keuze-) mogelijkheden en kansen. En nu de maatschappij en het werkveld meer dan ooit in beweging zijn, neemt de vraag om wendbare medewerkers toe. Dan is het belangrijk dat studenten stevig in hun werk en leven leren staan. Want hoe beweeg je mee met al die veranderingen en blijf je toch kritisch en volgens je eigen waarden handelen? Daarom willen we studenten laten ontdekken wat ze waardevol vinden in het leven en wie ze willen zijn. Wat ze kunnen betekenen voor een ander en hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor een duurzame en sociale wereld. Brede vorming is bij ROC Friese Poort geen apart vak, maar integraal onderdeel van ons onderwijs.”

Vier punten voor de minister

Alice Muller van het College van Bestuur geeft de minister nog vier punten mee waar het mbo in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt en waar mogelijke kansen liggen:

  • Docenten geven aan dat de problematiek met betrekking tot kwetsbare jongeren in de klassen op alle niveaus fors aan het toenemen is. ROC Friese Poort investeert in goede begeleiding en veel docenten voor de klas. Maar de opgave voor onze docenten in het kader van passend onderwijs is groot en het is belangrijk dat het ministerie dit meeneemt in verdere beleidsontwikkeling.
  • Nu het economisch goed gaat en er tekorten op de arbeidsmarkt zijn, trekken werkgevers jongeren al van school voordat zij hun diploma hebben gehaald. Zonder diploma zijn jongeren pas echt kwetsbaar. In Friesland hebben de ROC’s bestuurlijk afgesproken dat we hierover het gesprek aangaan met werkgevers. Alle jongeren hebben een diploma nodig. Ook aan de minister wordt hiervoor aandacht gevraagd.
  • Het mbo-onderwijs biedt kansen op het gebied van inburgering. Benut deze. Het mbo heeft de infrastructuur om jongeren direct in de samenleving op te nemen. Via een gecombineerd traject van taal, school en werk kunnen vluchtelingen een diploma halen en direct aan het werk.
  • Aandacht voor de tekorten in het sociaal domein. Er is door de scholen afgelopen jaren fors geïnvesteerd in preventie en goede hulpverlening op school aan jongeren. En dat werkt. Er is een groot risico dat initiatieven stoppen doordat gemeenten daar geen budget meer voor hebben. En dan gaan er veel meer jongeren uitvallen.

25-jarig jubileum ROC Friese Poort
Op 26 augustus viert ROC Friese Poort ook haar 25-jarig jubileum. Vijfentwintig jaar gelden ontstond de onderwijsinstelling uit een fusie van het Trias College, MBO College Drachten, MBO College Sneek en het Christelijk Vormingsinstituut Mounehiem. In 1996 kwam daar de vestiging in Emmeloord bij (MBO College De Erven en BAVON Basiseducatie in Emmeloord) en in 2015 de vestiging op Urk (MBO Berechja). Voor medewerkers is er ’s middags en ’s avonds een feest.

Foto: Jaap Schaaf. Studenten in gesprek met minister Van Engelshoven.