Terug

Update maatregelen kabinet ondersteuning ondernemers bij de Corona-crisis

woensdag 08 april 2020

Hieronder (een samenvatting van) de meest recente update/overzicht van maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te ondersteunen bij de Corona-crisis.

Let op! Onder de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kunnen werkgevers een tegemoetkoming/gift van €4.000,00 aanvragen. Dit gebeurt o.b.v. hun SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) bij de Rijksdienst voor het Ondernemerschap (RVO). Alleen bepaalde SBI-codes komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Als een werkgever (jouw werkgever!) denkt/vindt verkeerd ingedeeld te staan, dan kan hij een wijzigingsverzoek indienen bij het RVO.

Meest recente informatie van de Rijksoverheid

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 
  Het loket bij UWV is op 6 april geopend.
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. 
 • Compensatiemaatregel eigen bijdrage kinderopvang. 
  Het kabinet heeft gecommuniceerd over de eerste contouren van de maatregel, waarbij ouders gecompenseerd worden voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Het kabinet streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn nadere duidelijkheid te geven over de vorm van de compensatie en wanneer die wordt uitgekeerd. De maatregel geldt vooralsnog tot 28 april maar kan indien nodig verlengd worden.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). 
  Het loket is inmiddels open.
 • Borgstelling Midden-Kleinbedrijf (BMKB), MKB, GO, Qredits, Borgstelling Landbouw. 
  De BMKB is open onder de nieuwe voorwaarden sinds 16 maart. Sinds 27 maart jl. is de aangekondigde verruiming van de GO eveneens open. Voor Qredits geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing inmiddels kunnen worden ingediend. De borgstelling landbouw is sinds woensdag 18 maart open en inmiddels ook bij de grote banken operationeel.
 • Bijzonder uitstel van betaling. 
  Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.
 • Schrappen verzuimboete betalingsverzuim. 
  Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.
 • Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente.
  Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.
 • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
  Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug. In aanvulling hierop.

Bron: Werkgevers Servicepunt Adviseur Financiële Regelingen