Lessen, toetsen, examens en stages

Corona Q&A

Komen alle onderwijsactiviteiten te vervallen in verband met het coronavirus?
De school is gesloten voor alle lesactiviteiten. De lessen worden zoveel mogelijk vervangen door lessen op afstand. Het kabinet heeft aangekondigd dat het mbo vanaf 15 juni meer mogelijkheden krijgt voor het aanbieden voor toetsing en praktijkonderwijs op de locaties, onder strenge voorwaarden van het Ministerie van OCW. Maar deze versoepeling zal niet leiden tot grote veranderingen voor de manier waarop wij het onderwijs nu georganiseerd hebben. Studenten die vanaf 15 juni in aanmerking komen voor praktijkonderwijs, krijgen meer informatie van hun docent. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wat gaat er veranderen na 15 juni?
Vanaf 15 juni is de school ook open voor praktijklessen. Je wordt door je docent voor deze praktijklessen uitgenodigd. De richtlijnen voor de versoepeling van deze maatregel zijn dat:

 • maximaal 20% van het aantal personen dat voor de uitbraak van corona op school aanwezig was, tegelijkertijd in het gebouw mag zijn;
 • je zoveel mogelijk buiten de spits moet reizen. Op dit moment overleggen we met het OV over de exacte tijden waarop studenten naar school kunnen komen;
 • we de regels en richtlijnen van het RIVM hanteren.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik moet examen doen, wat betekent dat voor mij?

 • Generieke examens Nederlands en Engels zijn verplicht voor het halen van je diploma. Deze examens zijn gestart vanaf 11 mei en kunnen voor de zomervakantie tot en met 10 juli worden afgenomen en na de zomervakantie vanaf 25 augustus. 
 • Generiek examen Rekenen wordt niet meegenomen in de zak-/slaagregeling. Maar het kan wel van meerwaarde zijn, bijvoorbeeld voor toelating tot een vervolgopleiding. Samen met je SLB'er of docent kun je de afweging maken of deelname aan het examen rekenen gewenst is.
 • Voor studenten die dit schooljaar kunnen diplomeren geldt de uitzondering dat kleinschalige (praktijk)examens (maximaal 10 personen) die meetellen in de zak-/slaagregeling wel op onze schoollocaties mogen worden gehouden. Het onderwijsteam beoordeelt of dit mogelijk en gewenst is en regelt dit in overleg met de student (deelname kan niet verplicht worden). De richtlijnen van het RIVM worden in acht genomen. 
 • Alle praktijkexamens en proeves van bekwaamheid, die plaatsvinden bij een bedrijf of instelling kunnen volgens planning doorgaan. Hierbij geldt uiteraard zolang de bpv/stage doorgang kan vinden en de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.
 • Alle overige examens die online op afstand kunnen plaatsvinden (bijv. spreken, gesprekken voeren, CGI) kunnen volgens planning doorgaan.
 • Als er voldoende ruimte in de school is, dan mogen ook andere examens op de schoollocatie plaatsvinden.
 • Zit je in je laatste schooljaar? Dan krijg je tot 1 oktober de tijd tot om je diploma te halen. Tot die datum gelden ook de aangepaste normen, zoals bijvoorbeeld het niet verplicht stellen van het examineren van de keuzedelen.

De komende tijd gaan we kijken hoe we studenten de gelegenheid kunnen bieden om de eventueel opgelopen studievertraging in te lopen. Studenten die dit studiejaar hun diploma kunnen halen, hebben daarbij prioriteit. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe zorgt ROC Friese Poort voor een veilige omgeving tijdens de examens?
Het afnemen van de examens willen we natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier met elkaar doen. Daarom zorgen we voor:

 • een examenlokaal waar de studenten op ruime afstand van elkaar het examen kunt maken (minimaal 1,5 meter);
 • het extra schoonmaken van de examenlokalen (inclusief pc, toetsenbord, muis) en toiletten;
 • begeleiding om te borgen dat de regels van RIVM (afstand /hygiëne e.d.) worden gehandhaafd;
 • extra hygiënedoekjes en ontsmettingsmiddel.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kan een beroepsgericht examen ook thuis of ergens anders gemaakt worden?
Het is aan jouw opleiding om te bepalen of het examen op een verantwoorde manier gemaakt kan worden. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik ben al gestart met het examen. Wat nu?
Er zijn beroepsgerichte examens die langer dan 1 dag duren. Soms duurt een examen zelfs wel meerdere weken. Als je al gestart bent, maar nu niet verder kan met het examen, mag je op een later tijdstip het examen hervatten. De examenperiode gaat dan verder vanaf het moment dat je het examen hervat.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mag ik een verantwoordingsverslag ook thuis maken?
De examencommissie heeft er geen bezwaar tegen dat je een verantwoordingsverslag thuis maakt. Het is wel van belang dat deze mogelijkheid in lijn is met de afspraken binnen jouw opleiding.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe zit het met generiek instellingsexamens (spreken, gesprekken voeren en schrijven)?

 • De generieke examens worden zoveel mogelijk online via Teams georganiseerd. 
 • De regie ligt bij de examencommissie. Er vindt steeds afstemming tussen de onderwijsteams en de examencommissie plaats.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wat zijn de consequenties voor mijn studie? Loop ik risico op studievertraging? 
Dit heeft onze aandacht. We zullen er alles aan doen om achterstanden te voorkomen. Onderwijsteams bieden alternatieven aan om het onderwijs op een andere wijze zoals op afstand/digitaal door te laten gaan. Je wordt hierover geïnformeerd via je docent of SLB’er.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb een voorlopig Bindend studieadvies ontvangen. En nu?
Heb je in februari /maart een waarschuwing ontvangen omdat je teveel studievertraging hebt opgelopen? Dan zijn er afspraken met je gemaakt om de achterstand in te halen. Deze periode van leren op afstand maakt het voor jou misschien lastig om te voldoen aan de afspraken. Jouw opleiding gaat kijken of de afspraken die met jou zijn gemaakt, nog haalbaar zijn. 

 • Zijn de afspraken  in de huidige omstandigheden niet haalbaar? Dan maken we nieuwe afspraken met jou. Ze worden schriftelijk vastgelegd en met jou gedeeld. 
 • Zijn de afspraken wel haalbaar? Dan maken we afspraken met jou hoe je ze gaat uitvoeren. Ze worden schriftelijk vastgelegd en met jou gedeeld.

Let op: het BSA kan tot 12 maanden na de start van de opleiding worden afgegeven. We proberen alle studenten zo goed mogelijk te helpen om tot een positief BSA te komen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe werkt afstandsleren?
We kunnen jou verschillende manieren van ‘afstandsleren’ bieden binnen het ICT-landschap van ROC Friese Poort. Jouw docent kan de les ‘op afstand’ verzorgen (op de tijd volgens je lesrooster in Eduarte). Dit kan op verschillende manieren. Jouw docent of docententeam kiest zelf de manier die het beste bij de opleiding, les, lesinhoud, de docent en klas past en laat dit aan jou weten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe gaat ROC Friese Poort om met kwetsbare studenten?
Samen met gemeenten en andere organisaties is er vanuit ROC Friese Poort bijzondere aandacht voor de kwetsbare studenten. Hen ‘erbij houden’ is een gedeelde zorg, waarop vanuit de teams al volop wordt ingezet door bijvoorbeeld het bieden van een studieplek en extra contactmomenten. Dit heeft ook de komende periode prioriteit.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe gaat ROC Friese Poort om met achterstand bij studenten?
Dit vraagt om maatwerk per student of groepen van studenten en moet per team worden uitgewerkt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijn stage vanwege besmettingsgevaar of omdat het bedrijf sluit. Wat nu?
Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet alle stage-uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. In dat geval word je tijdig over de studievertraging geïnformeerd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik loop stage en mag wel naar het werk, maar vanwege besmettingsgevaar niet naar school. Wat nu?
We respecteren en volgen de richtlijn van de stagebedrijven. Tot 15 juni zijn nagenoeg alle fysieke onderwijsactiviteiten op onderwijslocaties opgeschort. Neem voor vragen over de gevolgen voor je studie contact op met je stagebegeleider.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik loop stage maar ik vind het te risicovol. Mag ik stoppen?
Je hebt het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen als je vindt dat dit te risicovol is. Als je besluit je stage te onderbreken, dan moet je zowel school als je stagebedrijf hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik wil buiten mijn stage als vrijwilliger aan de slag in de zorg. Kan dat?
Als je als student-vrijwilliger aan de slag wilt in een cruciale sector zoals de zorg buiten je eigen stage om, dan moet over deze (arbeids-)relatie aparte afspraken worden gemaakt tussen het jou en het bedrijf/de instelling, zoals bijvoorbeeld over aansprakelijkheid.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb mijn diploma gehaald. Is er wel een diploma-uitreiking? 
Gezien de omstandigheden wordt gekeken naar alternatieve manieren van een diploma-uitreiking. Meer informatie hierover ontvang je van je opleiding. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Welke gevolgen hebben de corona maatregelen als ik mij wil aanmelden voor het Hbo? 

 • De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) is verschoven naar 1 juni.  
 • Als je je aanmeldt voor een hbo-opleiding, dan krijg je te maken met de studiekeuzecheck. Hiermee kun je laten zien of je je goed hebt georiënteerd en of de door jou gekozen studie bij je past. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck niet door kunnen gaan. De Hbo-instelling kan je hierover meer informatie geven.  
 • Sommige  AD- en bacheloropleidingen hebben een selectieprocedure die vóór 15 april moet zijn afgerond. Als deze selectie vraagt om jouw aanwezigheid en het niet mogelijk is om dit op afstand te regelen, dan kunnen deze hbo-opleidingen de selectiedatum opschuiven naar uiterlijk 15 juni. De hbo-opleidingen die hier mee te maken hebben zullen je hierover informeren.
 • Door de corona maatregelen kan het zijn dat je nog één of enkele kleine vakken niet hebt kunnen afronden. Ook kan de afronding van beroepspraktijkvorming zijn vertraagd.
  Haal je je diploma ná 15 augustus doordat je bepaalde mbo-onderdelen niet kunt afronden door de Corona-crisis, dan mag je wel starten bij je hbo-opleiding onder voorwaarde dat je je mbo-diploma nog kunt halen voor 1 januari 2021. Dit betekent dat je inde eerste maanden de hbo-opleiding moet combineren met het werk dat je nog moet doen voor het mbo. Voor de toelating tot het hbo moetje enkele stappen doorlopen. We hebben hiervoor een 'convenant succesvolle doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland en de samenwerkingsafspraken in Zwolle e.o.' afgesloten. 
  >>Klik hier voor de afspraken