Lessen, toetsen, examens en stages

Corona Q&A

Wanneer heb ik online les en wanneer mag ik naar school?

Het onderwijs is online. Uitzonderingen hierop (dus activiteiten die wel op school kunnen plaatsvinden) zijn:

 • Eén-op-één praktijklessen (dus alleen docent en student) of in hele kleine groepen van maximaal 7 studenten. In dit laatste geval moet je zonder moeite op ruime afstand van elkaar kunnen blijven. Naast praktijklessen voor examenkandidaten kunnen onder strikte voorwaarden ook praktijklessen voor andere studenten worden gegeven. Van je docent of SLB’er hoor je of je praktijklessen doorgaan.
 • Examens op locatie. Dit geldt ook voor toetsen die uitsluitend op school kunnen worden afgenomen.
 • Extra begeleiding van studenten op alle niveaus, die dat nodig hebben.
 • Het gebruiken van studieplekken als je, om wat voor reden dan ook, thuis niet kunt studeren.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik moet examen doen, wat betekent dat voor mij?

 • Generieke examens Nederlands en Engels zijn verplicht voor het halen van je diploma. Deze examens worden vanaf 25 augustus afgenomen. 
 • Alle praktijkexamens en proeves van bekwaamheid, die plaatsvinden bij een bedrijf of instelling kunnen volgens planning doorgaan. Hierbij geldt uiteraard zolang de bpv/stage doorgang kan vinden en de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.
 • Examens die online op afstand kunnen plaatsvinden (bijv. spreken, gesprekken voeren, CGI) zullen online worden afgenomen.
 • Als er voldoende ruimte in de school is, dan mogen examens op de schoollocatie plaatsvinden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe zorgt ROC Friese Poort voor een veilige omgeving tijdens de examens?
Het afnemen van de examens willen we natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier met elkaar doen. Daarom zorgen we voor:

 • een examenlokaal waar de studenten op ruime afstand van elkaar het examen kunt maken (minimaal 1,5 meter);
 • het extra schoonmaken van de examenlokalen (inclusief pc, toetsenbord, muis) en toiletten;
 • begeleiding om te borgen dat de regels van RIVM (afstand /hygiëne e.d.) worden gehandhaafd;
 • extra hygiënedoekjes en ontsmettingsmiddel.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mondkapjes   
We houden in de schoollocaties 1,5 meter afstand. Dit zal vooral in de gangen en bij de receptie of de repro niet altijd eenvoudig zijn. Daarom verplichten wij iedereen met klem om vanaf de start van het nieuwe schooljaar bij binnenkomst van de school tot het moment dat men de klas in gaat een mondkapje te dragen. Wij vinden de gezondheid van onze studenten en medewerkers erg belangrijk. Met het dragen van een mondkapje in drukke delen van het gebouw willen we de mogelijkheid voor besmetting zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je medestudenten, docenten, familie en vrienden.

 

Voor het dragen van mondkapjes gelden de volgende richtlijnen:

 1. Wanneer je met een of meerdere personen op een vaste plek en op minimaal 1,5 meter afstand zit, dan hoef je geen mondkapje te dragen.
  • Wanneer je door het (praktijk)lokaal verplaatst of wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dan moeten docenten en studenten een mondkapje dragen. Dat geldt ook bij praktijklessen van contactberoepen en praktijklessen waarbij 1,5 meter niet mogelijk is.
  • Wanneer je weigert een mondkapje te dragen, heb je geen toegang tot onze schoolgebouwen, tenzij daarvoor een medische reden is. In dat geval dient je dit te bespreken met je SLB’er.
 2. Lessen en praktijkinstructie vinden plaats in ruime lokalen, waarin je voldoende afstand kunt bewaren en dit goed geventileerd worden.

Voor deze praktijklessen stellen we de mondkapjes en handschoenen ter beschikking. In alle overige gevallen dien jezelf voor een mondkapje te sturen.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kan een beroepsgericht examen ook thuis of ergens anders gemaakt worden?
Het is aan jouw opleiding om te bepalen of het examen op een verantwoorde manier gemaakt kan worden. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mag ik een verantwoordingsverslag ook thuis maken?
De examencommissie heeft er geen bezwaar tegen dat je een verantwoordingsverslag thuis maakt. Het is wel van belang dat deze mogelijkheid in lijn is met de afspraken binnen jouw opleiding.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe zit het met de generieke instellingsexamens (spreken, gesprekken voeren en schrijven)?

 • De generieke examens worden zoveel mogelijk online via Teams georganiseerd. 
 • De regie ligt bij de examencommissie. Er vindt steeds afstemming tussen de onderwijsteams en de examencommissie plaats.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wat zijn de consequenties voor mijn studie? Loop ik risico op studievertraging? 
Dit heeft onze aandacht. We zullen er alles aan doen om achterstanden te voorkomen. Onderwijsteams bieden alternatieven aan om het onderwijs op een andere wijze zoals op afstand/digitaal door te laten gaan. Je wordt hierover geïnformeerd via je docent of SLB’er.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe werkt afstandsleren?
We kunnen jou verschillende manieren van ‘afstandsleren’ bieden binnen het ICT-landschap van ROC Friese Poort. Jouw docent kan de les ‘op afstand’ verzorgen (op de tijd volgens je lesrooster in Eduarte). Dit kan op verschillende manieren. Jouw docent of docententeam kiest zelf de manier die het beste bij de opleiding, les, lesinhoud, de docent en klas past en laat dit aan jou weten.

Online lessen en privacy  
Sinds de coronacrisis wordt online lesgegeven. Dit kan inbreuk doen op de privacy van studenten en docenten. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Daarom hebben wij onderstaande richtlijnen:   

 • De online lessen worden alleen gegeven via Microsoft Teams.   
 • Bij het online volgen van de lessen en het maken van online toetsen staat je camera aan.   
 • Alleen met toestemming van de docent mag je camera uit tijdens uitleg/instructie of tijdens het maken van uitwerkingen.  
 • Bij het gebruik van de camera raden we je aan de achtergrond te vervagen of een van de achtergronden van Microsoft Teams te gebruiken.  
 • Wanneer je geen camera hebt op je device , dan kom je voor het volgen van de lessen of het maken van de toets op school. Dit moet je doorgeven aan je docent.  
 • Het is niet toegestaan om opnames van de camerabeelden te maken. Bij overtreding daarvan kunnen disciplinaire maatregelen, zoals schorsing en verwijdering volgen.  
 • Docenten mogen - indien nodig en met toestemming van de studenten - opnames maken, uitsluitend voor eigen gebruik door het ROC t.b.v. beoordeling van de studenten.  
 • Voor informatieuitwisseling tussen docenten en studenten wordt standaard gebruik gemaakt van toepassingen binnen Office365 en studentenportaal van Eduarte. WhatsApp mag alleen gebruikt worden bij berichten die geen privacygevoelige gegevens en persoonsgegevens bevatten 

(In geval van online toetsen kunnen andere regels gelden).   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe gaat ROC Friese Poort om met kwetsbare studenten?
Samen met gemeenten en andere organisaties is er vanuit ROC Friese Poort bijzondere aandacht voor de kwetsbare studenten. Hen ‘erbij houden’ is een gedeelde zorg, waarop vanuit de teams al volop wordt ingezet door bijvoorbeeld het bieden van een studieplek en extra contactmomenten. Dit heeft ook de komende periode prioriteit.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe gaat ROC Friese Poort om met achterstand bij studenten?
Dit vraagt om maatwerk per student of groepen van studenten en moet per team worden uitgewerkt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijn stage vanwege besmettingsgevaar of omdat het bedrijf sluit. Wat nu?
Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet alle stage-uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. In dat geval word je tijdig over de studievertraging geïnformeerd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik loop stage en mag wel naar het werk, maar vanwege besmettingsgevaar niet naar school. Wat nu?
We respecteren en volgen de richtlijn van de stagebedrijven. Neem voor vragen over de gevolgen voor je studie contact op met je stagebegeleider.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik loop stage maar ik vind het te risicovol. Mag ik stoppen?
Je hebt het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen als je vindt dat dit te risicovol is. Als je besluit je stage te onderbreken, dan moet je zowel school als je stagebedrijf hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik wil buiten mijn stage als vrijwilliger aan de slag in de zorg. Kan dat?
Als je als student-vrijwilliger aan de slag wilt in een cruciale sector zoals de zorg buiten je eigen stage om, dan moet over deze (arbeids-)relatie aparte afspraken worden gemaakt tussen het jou en het bedrijf/de instelling, zoals bijvoorbeeld over aansprakelijkheid.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb mijn diploma gehaald. Is er wel een diploma-uitreiking? 
Gezien de omstandigheden wordt gekeken naar alternatieve manieren van een diploma-uitreiking. Meer informatie hierover ontvang je van je opleiding. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++