Een klacht? Laat het ons weten

Jongerenonderwijs

ROC Friese Poort staat voor kwaliteit zowel van het onderwijs, de organisatie, werkgeverschap en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Dat neemt niet weg dat je als student, ouder/verzorger, begeleider, medewerker of partnerorganisatie niet tevreden kunt zijn of een klacht hebt over ROC Friese Poort.

Wanneer je een klacht hebt en je komt er met de desbetreffende persoon (bijv. opleidingsmanager / leidinggevende) niet uit, laat het ons weten! Je kunt daarvoor terecht bij de volgende personen.

Contactpersonen algemene klachten

Commissies
Kom je ook met deze personen niet tot een oplossing, dan kun je je klacht indienen bij een van de klachtencommissies. ROC Friese poort heeft de volgende commissies ingesteld. 

  1. Algemene klachtencommissie
  2. Privacy commissie
  3. Commissie arbeidszaken
  4. Commissie van Beroep voor de examens

De samenstelling van deze commissies is opgenomen in het register voor de interne klachtencommissies. 
>> Register voor interne klachtencommissies

Voor klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag is ROC Friese Poort aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.
Hieronder is per commissie het adres vermeld en aangegeven met welke klachten de desbetreffende commissie is belast  Ook is een link naar het bijbehorende reglement opgenomen.

Commissie arbeidszaken
De CAO-BVE bevat een aantal verplichtingen tot het vaststellen van procedurevoorschriften en het instellen van commissies voor bezwaar of beroep. Verder is binnen ROC Friese Poort een aantal eigen regelingen van kracht, die in verband staan met de verhouding werkgever/werknemer en die het instellen van een commissie noodzakelijk maken. Op grond daarvan heeft het College van Bestuur besloten om één commissie in te stellen voor alle geschillen op het gebied van het arbeidsrecht, te weten de commissie arbeidszaken. Deze commissie fungeert tevens als interne geschillencommissie conform artikel B-8 van de CAO-BVE. Voor deze commissie wordt – rekening houdend met artikel B-8 van de CAO) de volgende regeling vastgesteld, hetgeen tevens het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel B-8 van de CAO-BVE is.

>> Reglement commissie arbeidszaken

>> Reglement algemene bepalingen

Algemene klachten
Dit zijn alle klachten, behalve klachten over examens, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag. Bespreek je klacht altijd eerste met de betrokken medewerker of de opleidingsmanager. Kom je er met hen niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan de vestigingsdirecteur. Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de vestigingsdirecteur, dan kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van ROC Friese Poort.

>> Reglement voor behandeling van klachten
>> Reglement algemene bepalingen

Commissie van beroep voor de examens
Bij de Commissie van Beroep voor de examens beroep kun je bezwaar aantekenen tegen beslissingen van de sub examencommissie of van het team/de beoordelaar ten opzichte van examenkandidaten.

>> Examenreglement

Privacy commissie
De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de rechtbank of het College Bescherming Persoonsgegevens. In aanvulling daarop biedt de instelling de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een interne commissie privacy.

>> Reglement privacycommissie

>> Reglement algemene bepalingen

Klachten over ongewenste intimiteiten, geweld, racisme en andere vormen van discriminatie
Klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag kun je bij de vertrouwenspersonen aangeven. Een overzicht van de vertrouwenspersonen van jouw opleiding vind je in je studiegids. 

>> Regeling inzake seksuele intimidatie discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag

Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

T.a.v. Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
T: 070 - 3861697
F: 070- 3020836
M: 06-22090951
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl