Huidige studenten

Informatie voor huidige studenten

Waar kun je op rekenen? 

 1. We maken een goede mix van online en offline lessen en begeleiding. We proberen het onderwijs zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij hebben we jouw hulp en inzet natuurlijk wel nodig. We gaan ervan uit dat je aanwezig bent bij zowel de on- als offline lessen en je aan de afspraken houdt die we met je maken.
 2. We zorgen ervoor dat stages zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Als het nodig is met aangepaste uren of tijden. Zijn er te weinig stageplaatsen, dan verdelen we deze over meer studenten. Als een stage niet - of niet helemaal - kan doorgaan, zoeken we in overleg met jou naar een andere zinvolle en waardevolle weekinvulling.
 3. Veel studenten missen het contact en de gezelligheid. Wij denken daar zelf net zo over. Daarom zien we je graag regelmatig op school. Je hebt elke week zoveel als mogelijk les op school. In weken met stage kan dit anders zijn.
 4. Vanwege de 1,5 meter zijn de klassen te groot om mee samen te komen. Om toch contact met elkaar te houden, vinden we het belangrijk dat studenten elkaar ook buiten de lessen om zien of spreken. Door bijvoorbeeld in groepjes activiteiten te doen en school zal ook activiteiten voor jullie organiseren.
 5. Deze tijd is niet voor iedereen gemakkelijk en we zien elkaar minder. Daarom willen we graag horen of het goed met je gaat. Tijdens het schooljaar heb je regelmatig een individueel contactmoment met je SLB’er. Wil je je verhaal kwijt? Loop je tegen problemen aan? Laat het dan weten aan je SLB’er of een docent. We zijn er voor je.
 6. Natuurlijk doen we ons uiterste best voor jouw gezondheid en veiligheid. We houden 1,5 meter afstand en werken met een maximum aantal studenten per lokaal. Deuren en ramen blijven open voor een goede ventilatie. De ruimtes worden tussen de blokken door goed geventileerd. Van jou vragen we je aan de richtlijnen te houden. Zo houden we het gezond en veilig voor ons allemaal.

Actuele informatie delen we via de studentenpoortal.

Het is een bijzonder jaar, waarin we elkaar minder op school kunnen ontmoeten. Laten we dus allemaal een beetje extra op elkaar letten en om elkaar denken. Samen kunnen we deze uitdaging aan.

Van jongeren is inmiddels bekend dat ze een belangrijke besmettingsbron kunnen zijn. Het is van belang daarom dat we ons allemaal op ROC Friese Poort aan de basisregels houden:  

 • Houd 1,5 meter afstand  
 • Blijf bij klachten thuis  
 • Schud geen handen  
 • Nies in je elleboog  
 • Was vaak je handen  
 • Werk zoveel mogelijk thuis  
 • Vermijd drukte  
 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, koorts, plotseling verlies van smaak en laat je zo snel mogelijk testen. 

Ventilatie  
Goede ventilatie verkleint verspreiding van het coronavirus. Daarom staan de deuren en ramen van iedere ruimte tijdens de les altijd open en staat het ventilatiesysteem aan  op de maximale capaciteit. De conciërges zullen regelmatig de luchtkwaliteit meten.    

Mondkapjes   
We houden in de schoollocaties 1,5 meter afstand. Dit zal vooral in de gangen en bij de receptie of de repro niet altijd eenvoudig zijn. Daarom verplichten wij iedereen met klem om vanaf de start van het nieuwe schooljaar bij binnenkomst van de school tot het moment dat men de klas in gaat een mondkapje te dragen. Wij vinden de gezondheid van onze studenten en medewerkers erg belangrijk. Met het dragen van een mondkapje in drukke delen van het gebouw willen we de mogelijkheid voor besmetting zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je medestudenten, docenten, familie en vrienden. Tijdens de lessen hoef je geen mondkapje te dragen, met uitzondering van:   

 • de praktijklessen van de contactberoepen waar op basis van de RIVM- richtlijnen mondkapjes en handschoenen verplicht zijn;    
 • de praktijklessen waar de 1,5 meter afstand niet structureel in acht kan worden genomen.    

Voor deze praktijklessen stellen we de mondkapjes en handschoenen ter beschikking. In alle overige gevallen dien jezelf voor een mondkapje te sturen.  
Wel zullen we de eerste weken aan de deur gratis mondkapjes ter beschikking stellen om het gebruik in onze gebouwen te stimuleren.

Waar moet ik een mondkapje dragen?
Je draagt een mondkapje in de verkeersruimtes. Dus vanaf het moment dat je binnenkomt tot in de klas en weer terug naar buiten. De lessen zijn zo geroosterd dat je zoveel mogelijk in hetzelfde klaslokaal blijft.
Er zijn 2 uitzonderingen. De lessen waar je wel een mondkapje moet dragen zijn:     

 • de praktijklessen van de contactberoepen waar op basis van de RIVM- richtlijnen mondkapjes en handschoenen verplicht zijn;     
 • de praktijklessen waar de 1,5 meter afstand niet structureel in acht kan worden genomen.     

Waarom moet ik een mondkapje dragen?
Gezien de toename van het aantal besmettingen, met name ook in de leeftijdsgroep vanaf 15 jaar, zien wij ons genoodzaakt om naast voldoende ventilatie en hygiënemaatregelen aanvullende maatregelen te nemen. Wij vinden de gezondheid van onze medewerkers en studenten van groot belang en willen er tevens alles aan doen om te voorkomen dat als van gevolg van nieuwe besmettingen de school weer tijdelijk moet worden gesloten.  

Met het dragen van een mondkapje op plekken waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden en ook minder kan worden geventileerd, lever je een extra bijdrage om elkaar en vooral ook de risicogroepen te beschermen tegen corona. Het gaat hierbij om de verkeersgebieden als de gangen en bij de balies. Het RIVM heeft aangegeven dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. 

Een mondkapje helpt toch niet?
Een mondkapje alleen geeft onvoldoende bescherming. Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de geldende hygiënemaatregelen als 1,5 meter afstand, handen wassen, geen handen schudden, ventilatie, niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en vermijden van drukke plekken. Dit laatste is lastig in de verkeersruimtes van de scholen. Het RIVM heeft aangegeven dat het dragen van een mondkapje ertoe leidt dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. Een mondkapje kan de mensen rondom je beschermen als je het zorgvuldig draagt en gebruikt. 

Moet ik zelf voor een mondkapje zorgen?
Iedereen moet zelf voor een mondkapje zorgen met uitzondering van de praktijklessen waar een mondkapje verplicht is. 

 

Kantines
De kantines zijn voorlopig gesloten. Bij alle hoofdlocaties staan  buiten op het schoolterrein foodtrucks voor eten en drinken. Daarnaast staan in school automaten met eten en drinken en wordt er op sommige locaties vanuit de Horecaopleiding een aanbod gedaan.  

Testen op corona 
Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. We hanteren daarbij de volgende richtlijnen.   

 1. Bij klachten die wijzen op het coronavirus of in geval iemand in jouw omgeving waarmee je recent in contact bent geweest, positief getest is, blijf je thuis.   
 2. Je informeert je SLB’er.   
 3. Je vraagt een test aan door via 0800-1202 een afspraak te maken.   
 4. De GGD belt jou zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur telefonisch over de uitslag van de test. Je bericht zo snel mogelijk je SLB’er over de uitslag. In geval de test negatief is, kun je weer naar school. In geval de test positief is, blijf je thuis totdat je hersteld bent.  

Online lessen en privacy  
Sinds de coronacrisis wordt online lesgegeven. Dit kan inbreuk doen op de privacy van studenten en docenten. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Daarom hebben wij onderstaande richtlijnen:   

 • De online lessen worden alleen gegeven via Microsoft Teams.   
 • Bij het online volgen van de lessen en het maken van online toetsen staat je camera aan.   
 • Alleen met toestemming van de docent mag je camera uit tijdens uitleg/instructie of tijdens het maken van uitwerkingen.  
 • Bij het gebruik van de camera raden we je aan de achtergrond te vervagen of een van de achtergronden van Microsoft Teams te gebruiken.  
 • Wanneer je geen camera hebt op je device , dan kom je voor het volgen van de lessen of het maken van de toets op school. Dit moet je doorgeven aan je docent.  
 • Het is niet toegestaan om opnames van de camerabeelden te maken. Bij overtreding daarvan kunnen disciplinaire maatregelen, zoals schorsing en verwijdering volgen.  
 • Docenten mogen - indien nodig en met toestemming van de studenten - opnames maken, uitsluitend voor eigen gebruik door het ROC t.b.v. beoordeling van de studenten.  
 • Voor informatieuitwisseling tussen docenten en studenten wordt standaard gebruik gemaakt van toepassingen binnen Office365 en studentenportaal van Eduarte. WhatsApp mag alleen gebruikt worden bij berichten die geen privacygevoelige gegevens en persoonsgegevens bevatten 

(In geval van online toetsen kunnen andere regels gelden).